Vissza

Meghívó 2017.01.19

2017. január 6.
Hely: Lurdy Ház I. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Időpont: 2017. január hónap 19. napja (csütörtök), 11:00 óra.

Meghívó

 Tisztelt Hitelező!

 A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.21/2016/8. számon, 2016. november 23-án meghozott, és 2016. november 24-én közzétett végzésével elrendelte az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”(székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41, a továbbiakban: a Társaság) csődeljárását.

 A Társaság a Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.). 17.§ (1) bekezdésének előírásai alapján meghívja t. Hitelezőnket csődegyezségi tárgyalásra, amelyen előterjesztjük a fizetőképességünket helyreállító programot és egyezségi javaslatunkat.

 Az egyezségi tárgyalás helye és ideje:

  • Lurdy Ház I. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
  • A tárgyalás időpontja: 2017. január hónap 19. napja (csütörtök), 1100 óra.

 A t. Hitelezők regisztrációját 1000 órakor megkezdjük. Kérjük, hogy a megjelenés időpontját erre figyelemmel határozzák meg.

Kérjük, hogy a tárgyaláson megjelenő képviselőik képviseleti jogukat eredeti 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánnyal vagy eredeti aláírás-mintával, továbbá 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetőleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, szabályszerűen aláírt meghatalmazással igazolják.

 

Kérjük a Tisztelt Hitelezőket, hogy az egyezségkötési tárgyaláson feltétlenül személyesen vagy képviselője útján jelenjenek meg, mivel a Cstv. 18.§ (5). bek. értelmében a tárgyaláson részt nem vevő hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy a Cstv. 8.§ (2) bekezdésében felsorolt iratokat a jelen meghívóhoz másolatban mellékeltük (1. számú melléklet)

 

Ugyancsak mellékeljük a csődegyezségi tárgyaláson megvitatandó csődegyezségi dokumentumot, „Fizetőképességet helyreállítását célzó reorganizációs program és egyezségi javaslat” címen (2. számú melléklet)

 

Csatoljuk továbbá a csődegyezségi megállapodás tervezetét (3. számú melléklet)

Ettől függetlenül a Cstv. 18. § (3) szerint a társaság székhelyén „az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők számára a tárgyalás időpontját 5 munkanappal megelőzően” biztosítjuk.

 

(A megküldött okiratokban szereplő valamennyi adat, tény, dokumentum, valamint az azokból levont következtetések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti üzleti titoknak minősül, amelyet a Hitelező köteles ekként kezelni[1].)

Napirendi pontok:

 

  1. Egyezségi tárgyalás megnyitása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvezető, levezető elnök és a hitelesítők megválasztása.
  2. Tájékoztatás a bejelentett hitelezői igényekről, kategóriákról, szavazatszámokról. Beszámoló a vagyonfelügyelői munkáról, a csődeljárás eddigi eseményeiről.
  3. A Társaság fizetőképességének helyreállítását célzó egyezségi javaslat ismertetése, az egyezségi javaslat hitelezők általi támogatásának megállapítása, egyezség megkötése.

Abban az esetben, ha az egyezségi javaslat támogatásához szükséges többség nincs meg, vagy esetleg a bíróság bármely oknál fogva nem hagyná jóvá az elfogadott egyezséget, és ezért új csődtárgyalás lebonyolítására, az ajánlat átdolgozására lenne szükség, akkor az átdolgozást, vagy új tárgyalás lebonyolítását, és az ajánlat átdolgozását a Társaság úgy tudja vállalni, ha a Hitelezői az eredeti fizetési moratóriumot meghosszabbítják, figyelemmel a Cstv. által előírt határidők betarthatóságára.

  1. A fizetési haladék – kezdő napjától számított - Cstv. 18.§-a (7) szerinti 240 napra történő meghosszabbításáról szóló javaslat, annak hitelezők általi támogatásának megállapítása.

 

Az egyezségi tárgyalásról hangfelvételt és annak alapján a Cstv 18. §-ának megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet készítünk és azt a hitelezők megjelent képviselői közül választott két hitelesítő a helyszínen aláírja.

 

A csődegyezségi megállapodás elfogadása esetén az azt megszavazó hitelezők képviselői vagy meghatalmazottai írják alá az elfogadott egyezséget.

 

Budapest, 2017. január 06.

  

Tisztelettel:

  

EASTRON Kft. „cs.a.”képviseletében:

  

____________________________________

Peredi János Ügyvezető önállóan

 

Mellékletek:

  1. a Cstv. 8.§ (2) bekezdésében felsorolt iratok
  2. Fizetőképességet helyreállítását célzó reorganizációs program és egyezségi javaslat
  3. a csődegyezségi megállapodás tervezetet


[1] Ptk. 2:46. § [A magántitokhoz való jog]

  1. A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára.

(2) A magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése

Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

 

--------------------------------------------Tisztelt Hitelező!--------------------------------------------------------

Amennyiben a megküldött anyagokat szeretné elektronikusan pdf formában is megkapni, úgy kérjük jelezze azt az iroda@eastron.hu e-mail címünkön és hamarosan e-mailen továbbítjuk azokat az Ön számára!

 

Természetesen az iratok az EASTRON székhelyén is megtekinthetőek.

 

English Site