Vissza

Tájékoztató

EASTRON | 
2017. április 14.
Az adós csődegyezségi ajánlatát a hitelezők elfogadták, a szükséges többséget megkapta, ezzel a csődegyezség létrejött. A jogerőt követően 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága automatikusan, hivatalból törli a „cs.a.” toldatot és az EASTRON Kft. működés visszatér a normális kerékvágásba. Ennek bekövetkeztéig is a társaság a normál üzletmenet szerinti működését, gazdasági tevékenységét továbbra is folytatja, valamennyi szerződéses kötelezettségét továbbra is teljesíti.

Tájékoztató a csődegyezség létrejöttéről és a csődeljárás helyzetéről

(ügyfeleink és partnereink számára)

 Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Ahogy azt korábban is megtettem, most is szükségesnek tartom, hogy tájékoztassam Önöket EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság csődeljárásának helyzetéről.

Előzmények

Társaságunk egy nagy megrendelője a Társaságunk és közte fennálló vállalkozási szerződéstől – álláspontunk szerint jogsértő módon – elállt. Az elállással kapcsolatos lehetséges jogi lépések vizsgálata jelenleg is folyik Társaságunk részéről. A szerződés jelentős volumene, illetve a Megrendelő csúsztatott fizetési ütemezése miatt a Társaságunk a munka finanszírozása, illetve a vállalkozási szerződés teljesítése érdekében nagy összegű projekthitelt vett fel, melynek fedezetéül szolgált többek között a meghiúsult vállalkozási szerződésből várt árbevétel is.

A Megrendelő jogszerűtlen elállása miatt a projekthitel fedezetlenné vált és ezáltal a teljes projekthitel visszafizetését és az összes biztosíték érvényesítését a bank esedékessé tehette.

 A kialakult helyzetben, a Társaságunk pénzügyi helyzetének rendezése és a működés fenntarthatósága érdekében az EASTRON Kft. taggyűlése kénytelen volt a csődeljárás megindítása mellett dönteni, és egyben többek között élni a  csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. §-a szerinti védelemmel. A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.21/2016/3 számú végzésével kérelmünkre fizetési haladékot biztosított Társaságunknak és elrendelte cégünk csődeljárását, melynek kezdő időpontja 2016. november hónap 24. napja volt.
A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft.

A bíróság fenti végzése szerint a fizetési haladék (és egyben a csődvédelem) 2017. március 24-én 0 óra nulla perckor, azaz a megelőző nap (2015. 03. 23-án) éjfélig tart.

Jelenlegi helyzet

A cég az előírásoknak megfelelően 2017.01.19-én megtartotta az első csődtárgyalást, ahova ismert hitelezőit meghívta, illetve az esetleges ismeretlen hitelezőket hirdetmény útján értesítette. A csődtárgyalásra az EASTRON Kft. „cs.a.” előterjesztette reorganizációs programját és csődegyezségi javaslatát. A tárgyaláson a hitelezők megvitatták az előterjesztett programot, ahhoz kiegészítéseket, javaslatokat tettek és felkérték az adóst, hogy egy új tárgyaláson azt, a kért módosításokkal újra terjessze elő, amely azt vállalta.

Annak érdekében, hogy cégünk a reorganizációs programot és egyezségi javaslatot átdolgozhassa, hitelezők a csődtárgyaláson a moratóriumot meghosszabbították 2017. május hónap 8. napjáig.

A második csődtárgyalást a társaságunk 2017. március 10-re szabályszerűen összehívta megtartotta. A második csődtárgyaláson a hitelezők az ő javaslataikkal módosított reorganizációs programot és az egyezségi javaslatot tárgyalták meg. A csődtárgyaláson a hitelezők a következő határozatot hozták:

    2.sz. Határozat

„Az adós csődegyezségi ajánlatát a hitelezők a nem vitatott biztosított hitelezői osztályban 1515 db igen 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett (szükséges többség 758 szavazat), míg a nem vitatott nem biztosított hitelezői kategóriában 3171 db igen 209 db nem és 126 db tartózkodás mellett (szükséges többség 2 217 szavazat) elfogadták, tehát az a két hitelezői osztályban egyenként a szükséges többséget megkapta, ezzel a csődegyezség létrejött.”

Ez a meg nem jelent hitelezőket is beleszámítva 100%-os, illetve 78,80%-os többség.

Cégünk az előírt törvényi határidőn belül 2017. március 20-án a hitelezők által cégszerűen aláírt csődegyezségi megállapodás eredeti példányát szükséges törvényes kellékékeivel és mellékleteivel együtt benyújtotta a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának, hogy azt végzésével hagyja jóvá és hirdesse ki.

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma benyújtott iratokat áttekintette és 2017. április 13-án további iratok csatolására kérte fel a vagyonfelügyelőt és társaságunkat. Ezen irat kiegészítési kötelezettségünknek 2017. április hónap 19. napján eleget tettünk.

Mindezeket figyelembe véve 2017 áprilisában a Fővárosi Törvényszék – nem peres eljárás keretei között - végzésével elbírálhatja a csődegyezségi megállapodást és az, ha nem érkezik fellebbezés, 2017. május közepére jogerőssé válhat, azonban fellebbezés esetén a jogerő várhatóan 1,5-5 hónappal későbbre tolódhat, legkésőbb 2017. október közepéig. 

A jogerőt követően 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága automatikusan, hivatalból törli a „cs.a.” toldatot és az EASTRON Kft. működés visszatér a normális kerékvágásba.

Ennek bekövetkeztéig is a társaság normális működését, gazdasági tevékenységét továbbra is folytatja, valamennyi szerződéses kötelezettségét teljesíti a Csődtörvény szabta keretek között a vagyonfelügyelő támogatása mellett.

Peredi János Ügyvezető

EASTRON Kft. „cs.a.”

English Site